Privacy

Prohlášení o ochraně soukromí a osobních údajů  

V ÚČINNOSTI OD 1. ČERVNA 2017

Společnost Soundreef Ltd má povinnost chránit a nešířit osobní údaje návštěvníků, členů a všech osob zaregistrovaných k přístupu na webové stránky.  Pojmy zde použité v souvislosti se zásadami Ochrany osobních údajů jsou „Soundreef “, „my“, „nás“ a „náš“ a odkazují na informace, které společnost Soundreef Ltd shromažďuje a zveřejňuje.

ZÍSKÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Na těchto webových stránek vás můžeme žádat o poskytnutí Vašeho jména, e-mailové adresy, jména u společnosti Soundreef, telefonního čísla, bezpečnostního čísla, daňového čísla, data a místa narození a další osobní údaje. Shromažďujeme užitečné informace týkající se našich webových stránek, jakými jsou počet a četnost návštěv určitých částí webu. Společnost Soundreef Ltd může poskytovat třetím osobám souhrnné statistiky o vzorcích chování našich uživatelů, o počtu členů, kteří se zaregistrovali ke společnosti Soundreef, o typech vlastníků autorských práv a umělcích, kteří vytváří naši členskou základnu, jakož i další informace
s tím, že nebudou obsahovat údaje o totožnosti osob.

POUŽITÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Pokud jste u nás zaregistrováni, budeme využívat vaše osobní údaje tak, abychom zajistili řádný výběr poplatků a abychom provedli jejich řádnou úhradu Vám.  Můžeme také využít Vaše údaje, abychom vyhověli požadavkům technické podpory týkajícím se registrovaných uživatelů majících přístup k našemu Radio Channel Engine a abychom zlepšovali služby poskytované společností Soundreef, tj. abychom Vám mohli zasílat sdělení včetně Newletterů, a jiné. Tyto údaje budeme využívat také pro další účely, které jsou v souladu s business plánem a předmětem činnosti společnosti Soundreef. Společnost Soundreef se také podílí na ochraně zájmů a důležitých vlastnických práv a práv duševního vlastnictví.

 Můžete od nás obdržet e-maily, ve kterých Vás požádáme o součinnost při vedení kampaní, jakou může být podpis peticí nebo průzkumů, nebo zaslání e-mailů obsahujících vaši informaci politickým představitelům. Máte-li dotazy nebo chcete-li se odhlásit z jednoho, nebo více programů, které nabízí společnost Soundreef a pro jejichž provoz využívá Vaše osobní údaje, nebo být informováni o  její činnosti a službách, zašlete prosím e-mail na adresu: [email protected] .com a uveďte podrobnosti vaší žádosti.

Můžeme uzavřít spolupráci s třetími osobami, které: a) poskytují služby v oblasti prodeje (např. správu dat, účetnictví a logistiku), nebo, je-li to nezbytné b) poskytují součinnost při kompletaci nebo provádění platby licenčních poplatků (jedná se např. o výměnu osobních údajů za účelem potvrzení správnosti provedení platby). Za všech okolností zveřejňujeme osobní údaje pouze v nezbytně nutném rozsahu a požadujeme, aby třetí osoba zachovala mlčenlivost o Vašich osobních údajích. Společnost Soundreef  neposkytuje dále, neobchoduje a ani nevyměňuje osobní údaje s třetími osobami.

S osobními údaji bude nakládáno výlučně v souladu s naším Prohlášením o ochraně osobních údajů.  Máme povinnost chránit Vaše soukromí a osobní údaje. Jste-li rezidentem Evropské unie, budeme nakládat s Vašimi osobními údaji pouze v zákonem daném rozsahu (v souladu se Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) a v souladu se zásadami o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů).

 Týká se to informací, které uživatelé předali dobrovolně offline, nebo které byly shromážděny automaticky při návštěvě webové stránky.

Neposkytujte citlivé nebo osobní údaje prostřednictvím těchto webových stránek, ledaže se jedná o ověřenou bezpečnou zónu.  Vlastník webových stránek nenese žádnou odpovědnost za údaje poskytnuté prostřednictvím neověřených webových zón.

BEZPEČNOST

I když společnost Soundreef vynaloží veškeré úsilí za účelem maximální ochrany Vašich identifikovatelných osobních údajů, přenosy dat prostřednictvím internetu nemohou být vždy zcela bezpečné. Třetí osoby, které nám poskytují služby, jsou povinny chránit vaše osobní údaje v souladu s online členským formulářem společnosti Soundreef, který poskytuje majitelům autorských práv a významným umělcům možnost zaregistrovat se elektronicky do systému autorských poplatků společnosti Soundreef a elektronicky podepsat naši Členskou dohodu.  Žadatelé o registraci uvedou své specifické osobní údaje a mohou být vyzváni, aby poskytli informace o zvukových nahrávkách, které vlastní, nebo na kterých se podíleli jako interpreti. Všechny Vaše osobní údaje mohou být na Vaši žádost upraveny tak, jak je uvedeno v Online registračním formuláři.

 Registrací prostřednictvím Online členského formuláře pověříte společnost Soundreef k nevýhradnímu agenturnímu zastupování Vaším jménem a na Váš účet za účelem výběru a výplaty autorských poplatků. Výše uvedené znamená, že nám dáváte oprávnění sdílet registrační informace s dalšími subjekty v rozsahu nezbytném pro výběr, rozdělování a provádění úhrad autorských poplatků. Společnost Soundreef může také používat informace pro interní účely, aby usnadnila vývoj softwaru a procesů.  Veškeré informace poskytnuté společnosti Soundreef prostřednictvím Online členského formuláře jsou uloženy v zabezpečených systémech, které nejsou dostupné veřejnosti. Třetí osoba, která je správcem a provozovatelem systému, je taktéž povinna chránit Vaše osobní údaje v souladu s Prohlášením společnosti Soundreef o ochraně osobních údajů, ledaže bychom Vás obeznámili v souvislosti s jejich nakládáním jinak.

POUŽITÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

S výjimkou výše uvedených informací budeme sdílet Vaše osobní údaje s nespolupracujícími třetími osobami za následujících okolností: (1) V případě, že budeme takové jednání činit ze zákonných důvodů, z důvodu nařízení soudu nebo jiného státního orgánu (např. ve věcech soudních nařízení a podobně); (2) V případě, že se domníváme, že je Vaše jednání nezákonné a že porušuje právní předpisy a tyto Podmínky pro ochranu osobních údajů, nebo jiné podmínky upravující užívání webových stránek; (3) V případě, že Vaše jednání ohrožuje naše práva, majetek nebo bezpečnost, naše webové stránky, nebo ostatní uživatele či třetí osoby.

NÁVŠTĚVNÍCI WEBU MLADŠÍ 13 LET

Společnost Soundreef vědomě neshromažďuje osobní údaje osob mladších 13 let. Poskytne-li dítě mladší 13 let společnosti Soundreef své osobní údaje a zjistíme-li, že námi získané osobní údaje patří dítěti mladšímu 13 let, tyto údaje bezodkladně odstraníme.

INFORMACE O COOKIES

Poté, co navštívíte naše webové stránky, Vám zašleme jeden nebo více cookies - textových souborů malé velikosti obsahujících řetězec alfanumerických znaků, který jednoznačně identifikuje Váš prohlížeč a umožňuje, abyste se rychleji a snadněji přihlásili na webové stránky společnosti Soundreef. Cookies neshromažďují Vaše osobní údaje.

Společnost Soundreef využívá jak dočasné soubory cookies, tak i trvalé soubory cookies. Trvalé soubory cookies zůstávají na pevném disku Vašeho počítače i po zavření prohlížeče.  Prohlížeč Vašeho počítače může využívat trvalé soubory cookies při Vaší další návštěvě webových stránek. Trvalé soubory cookies mohou být odstraněny dle pokynů uvedených na Vašem webovém prohlížeči. Dočasné soubory cookies jsou přechodné a zmizí po zavření Vašeho prohlížeče.  Resetováním Vašeho prohlížeče můžete odmítnout instalaci všech textových souborů cookies, nebo zjistit, kdy byly zaslány. 

Některé soubory cookies jsou nezbytné pro správnou funkčnost našich webových stránek, například usnadňují zapamatování Vašeho nákupního košíku. Další jsou vhodné pro zapamatování voleb jazyka a parametrů vyhledávání, jakými jsou velikost, barva nebo produktová řada, a shromažďují informace o Vašem chování při vyhledávání informací na internetu tak, aby inzerentům pomohli vytvářet návrhy dle Vašich zájmů a potřeb. Zapamatovávají si Vámi navštívené webové stránky a tyto informace sdílejí dále, například s inzerenty.  Třetí osoby pro nás například vytvářejí personalizovanou reklamu, která zlepšuje relevanci reklam pro uživatele a zvyšuje inzerentům návratnost.

 Další soubory cookies nám pomáhají analyzovat chování uživatelů na webových stránkách. Žádný z těchto souborů cookies nezveřejňuje osobní údaje, z nichž může být zjištěna Vaše osobní identita. Některé funkce aplikace nemusí fungovat správně nebo vůbec, je-li zamítnuta instalace cookies.

 Samovolně můžete změnit nastavení Vašeho prohlížeče, abyste zabránili ukládání souborů cookies ve Vašem prohlížeči počítače nebo mobilního zařízení.

 "Nápověda" ve Vašem prohlížeči zpravidla poskytuje podrobné informace o tom, jak spravovat nastavení souborů cookies.

Naše webové stránky využívají cookies nezbytné pro využití služeb následujících třetích osob: Tlačítko Sdílet a To se mi líbí na Facebooku, Twitter tlačítko Follow and Retweet, tlačítko Google +1, a videa vložená z webů, například YouTube z Vimeo atd., mohou nastavit vlastní soubory cookies bez našeho vědomí a kontroly.  Nad některými službami, které mohou být využívány k analýze Vašeho chování na jiných webových stránkách, nemáme kontrolu a neneseme za ni odpovědnost.

Webová stránka je v souladu s nastavením funkce Do Not Track (Nesledovat) pro některé soubory cookies. Soubory cookies s červenou hvězdičkou vedle jejich názvů nebudou nastaveny, pokud je na Vašem prohlížeči zapnuta funkce Do Not Track, i když jste odsouhlasili instalaci cookies.

VAŠE PRÁVA A VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE

Jste-li fyzická osoba (soukromá osoba), máte následující práva týkající se ochrany Vašich osobních údajů. V případě uplatnění kteréhokoli z níže uvedených práv budeme za účelem vyřízení Vaší žádosti ověřovat Vaši totožnost pro zajištění Vaší bezpečnosti.  V těchto případech budeme žádat potvrzení Vaší totožnosti dřív, než svá práva uplatníte.

Máte právo na přístup k informacím a kdykoliv nás můžete kontaktovat a požádat o informace, které o vás máme a důvod, proč máme tyto informace k dispozici, kdo má přístup k informacím a odkud jsme je získali. Vaší žádost vyřídíme do jednoho měsíce od jejího příjetí.  První žádost o informace není zpoplatněna, za další žádosti o sdělení stejných údajů může být účtován administrativní poplatek.

Máme právo na opravu a aktualizaci Vašich údajů.  Pokud jsou údaje, které uchováváme, zastaralé, neúplné nebo nesprávné, můžete nás informovat a budou aktualizovány.  Podrobnosti o lhůtě uchování osobních údajů jsou dostupné na internetových stránkách ICO (Office Commissioner Information Office).

Máte právo na odstranění Vašich osobních údajů: Pokud se domníváte, že bychom již neměli nakládat s Vašimi osobními údaji, nebo že Vaše údaje využíváme protiprávně, můžete požádat o jejich vymazání. Po obdržení Vaší žádosti potvrdíme, zda byla data odstraněna, nebo sdělíme důvod jejich ponechání (například z důvodu zákonných potřeb nebo regulačních účelů).

Máte právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů. Máte právo požadovat, abychom ukončili zpracování Vašich osobních údajů.  Po obdržení žádosti Vás budeme kontaktovat a informovat o tom, zda Vaší žádosti vyhovíme, nebo zda máme oprávněné důvody k dalšímu zpracování Vašich osobních údajů.  I poté, co předložíte námitku, můžeme nakládat s Vašimi údaji v souladu s dalšími právy, které máte, nebo může učinit právní kroky k obhajobě svých práv. Pokud je ponechání Vašich údajů nutné pro potřeby platnosti smlouvy, kterou jsme s Vámi uzavřeli, a trváte-li na svém právu námitky proti zpracování Vašich údajů, nebudeme schopni nadále plnit smluvní podmínky a platnost smlouvy ukončíme.  Poskytneme Vám přiměřenou lhůtu pro zvážení, zda-li trváte na své námitce proti zpracování osobních údajů s vědomím, že platnost smlouvy bude ukončena.

Právo na přenositelnost dat. Můžete požadovat, abychom zpracování Vašich osobních údajů svěřili jinému kontrolnímu orgánu. Vaší žádosti vyhovíme, pokud to bude možné, do jednoho měsíce od jejího obdržení.

Máte právo odvolat Vámi udělený souhlas s nakládáním Vašich osobních údajů.  Svůj souhlas můžete odvolat telefonicky, emailem nebo poštou (viz níže uvedené kontaktní údaje).

Máte právo vznést námitku proti nakládání s Vašimi osobními údaji.

Máte právo podat stížnost u Informačního komisaře.

Chceme-li nakládat s Vašimi osobními údaji pro nový účel, na který se nevztahuje toto Prohlášení o ochraně osobních údajů, poskytneme Vám nové Prohlášení s uvedením důvodů nového nakládání s Vašimi osobními údaji a podmínky pro nakládání s nimi.  Je-li to nutné, požádáme Vás o udělení souhlasu s novým zpracováním Vašich údajů.

Informačního komisaře kontaktujte na telefonním čísle 0303 123 1113, nebo e-mailem na adrese https://ico.org.uk/global/contact-us/email/, nebo v kanceláři Informačního komisaře na adrese Wycliffe House, Water Lane, Wilmslow, Cheshire. SK9 5AF.

ODKAZY NA JINÉ WEBOVÉ STRÁNKY

Návštěvou našich webových stránek můžete být odkázáni na webové stránky provozované třetími osobami, nebo jste se mohli přihlásit na webovou stránku pomocí odkazu na jiné webové stránce. To však neznamená, že podporujeme dané webové stránky, výrobky nebo služby, které propagují. Nečiníme žádná prohlášení ani neposkytujeme záruky týkající se webových stránek, které mohou být propojeny s našimi webovými stránkami. Ostatní webové stránky jsou nezávislé a nemáme nad nimi žádnou kontrolu a neneseme ani odpovědnost za jimi poskytované informace a nabízené produkty nebo služby.

Naše postupy při ochraně osobních údajů se mohou lišit od postupů na jiných webových stránkách. Pokud poskytnete Vaše osobní údaje na jedné z těchto webových stránek, tyto údaje budou podléhat podmínkám pro ochranu soukromí a osobních údajů provozovatele webových stránek, nikoliv našim Podmínkám ochrany osobních údajů.  Ujistěte se, že před poskytnutím Vašich osobních údajů rozumíte zásadám ochrany osobních údajů jiných webových stránek.

ODHLÁŠENÍ SE

Odhlásit se můžete tak, že:  (a) po přijetí e-mailových zpráv, tj. e-mailových buletinů a propagačních e-maily, kliknete dle pokynů uvedených v dolní části každého e-mailu na tlačítko "odhlásit"; nebo (b) po obdržení propagačních e-mailových sdělení zašlete Váš požadavek na e-mailovou na adresu [email protected]  Změny Vaší předvolby e-mailu se projeví nejpozději během následujících deseti (10) pracovních dnů.   V této lhůtě můžete pokračovat v přijímání našich průběžných e-mailových zpráv. Odhlášení se z odběru sdělení
z webových stránek neovlivní přijímání zpráv, jakými jsou například potvrzení o provedené platbě.

Můžete se odhlásit z odběru reklamní online a mobilní aplikace. Odhlásit se z odběru reklamní internetové a mobilní aplikace můžete  u Správce preferencí reklam na webových stránkách https://preferences-mgr.truste.com/.

Naše produkty a služby mohou využívat inzertní funkce ve službě Google Analytics a technologie sledující provoz na webových stránkách, chování uživatelů a mohou následně analyzovat návratnost investic do reklamy a navrhovat řešení pro optimalizaci reklamní činnosti. Pro odhlášení se z aplikace Google Analytics navštivte webové stránky https://www.google.com/settings/ads/anonymous?sig=ACi0TChBBUZhbil6jSzh_t9gc_hilJmxPFILo3fzsOJJ6mtq1DpanjQIychv5x00ayD5xiJnE_7py3LRuGOQtj8YQx5_1ZS2FA&hl=en.  Návštěvníci webových stránek mohou vstoupit pro odhlášení se do aplikace Google Analytics Opt Out Browser na webových stránkáchhttps://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Prezentujeme se také na Facebooku a v aplikaci Apple, abychom  poskytli analytické informace týkající se našich webových stránek včetně mobilních aplikací. Více informací týkajících se zásad ochrany osobních údajů společnosti  Facebook získáte na webových stránkách https://www.facebook.com/about/privacy a společnosti Apple na stránkáchhttp://www.apple.com/privacy/privacy-policy/.

Z odběru online reklamy a sofistikovaných reklamních systémů se můžete odhlásit v menu Nástroje na webové stránce Výběr uživatelůhttp://www.aboutads.info/choices/, nebo na stránce  Network Advertising Initiative (NAI) odhlášením se z menu Nástroje, které je dostupné na adresehttp://www.networkadvertising.org/choices/.

Budeme také postupovat podle pokynů organizace European Interactive Advertising Digital Alliance (EDAA) upravujících online reklamu na úrovni Evropské unie a z naší aplikace se můžete odhlásit na webových stránkáchhttp://www.youronlinechoices.eu/.

 

Při použití výše popsaných nástrojů pro odhlášení se, mějte na vědomí, že:  a) I poté, co se odhlásíte, můžeme stále shromažďovat některé údaje o vaší online aktivitě z provozních důvodů (například z důvodu předcházení podvodů), ale nebudeme je využívat pro účely cílení reklam na Vás; (b) používáte-li více prohlížečů nebo zařízení, bude pravděpodobně potřeba provést odhlášení v každém prohlížeči nebo zařízení; (c) odhlášení se může u jiných společností fungovat jiným způsobem než u nás.   V souvislosti s možnostmi odhlášení nečiníme žádná prohlášení ani neposkytujeme záruky. Tyto služby jsou nezávislé a nemáme nad nimi žádnou kontrolu a ani neneseme odpovědnost za jejich provádění.

Registrovaní uživatelé, kteří nám poskytli své číslo mobilního telefonu, jej mohou odstranit v nastavení svého osobního profilu. Pokud nechcete ve svém mobilním zařízení přijímat zprávy s reklamním obsahem, můžete se odhlásit odpovědí STOP.

Můžete nás požádat o výmaz Vašich osobních údajů z našeho systému, ale z důvodu archivace a sledování minulých transakcí nemůžete smazat informace související s uskutečněnými transakcemi nebo s informacemi archivovanými na webových stránkách.  Aktualizujte prosím Vaše osobní údaje v případě jakékoliv změny.

Pro ukončení registrace nás mohou registrovaní uživatelé kontaktovat z jakéhokoli důvodu a kdykoliv.

 Ukončení registrace nemusí znamenat, že předchozí veřejné komentáře nebo jiný veřejně dostupný obsah bude na webových stránkách odstraněn.  Berte prosím na vědomí, že úplné vymazání Vašich osobních údajů není možné kvůli provedenému zálohování a záznamům.  Přejete-li zrušit Vaši placenou registraci / účet na webových stránkách nebo smazat Vaše osobní údaje, které jste nám poskytli, zašlete prosím žádost na adresu [email protected]

Pokud od nás nedostanete odpověď na žádný Vámi zaslaný e-mail do deseti (10) pracovních dnů, odešlete nám prosím e-mail opětovně, protože ten předchozí nemusel být doručen.

INFORMACE O SOUBORU LOGU

Informace o souboru logu jsou automaticky hlášeny prohlížečem při každém přístupu na webovou stránku. Vaší registrací nebo vstupem na webové stránky naše servery automaticky zaznamenávají určité informace, které váš webový prohlížeč odešle při každé návštěvě jakékoliv webové stránky. Serverové logy mohou obsahovat informace typu: Vašepožadavky na webu, IP adresu, typ prohlížeče, odkazy / výstupní stránky a adresy URL, počet kliknutí, doménová jména, vstupní stránky, zobrazené stránky a další informace.

ZMĚNY V PODMÍNKÁCH OCHRANY SOUKROMÍ A OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost Soundreef si vyhrazuje právo na základě měnit kdykoliv a dle vlastního uvážení zde uvedené podmínky ochrany osobních údajů. Tyto změny nebo úpravy budou zveřejněny na webových stránkách společnosti Soundreef a budou v platnosti ohned po jejich odeslání. Podmínky ochrany osobních údajů prosím čtěte pravidelně. Vaše opakované vstupy na webové stránky společnosti Soundreef a online členství po zveřejnění změn nebo úprav Podmínek ochrany osobních údajů budou výrazem Vašeho souhlasu se změnami.

KONTAKTUJTE NÁS

Společnost Soundreef uvítá jakékoliv Vaše dotazy a připomínky.

E-mail: [email protected]  fax: + 44 20 80 82 57 37

TOP